ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้น ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้น ป.3
ประจำปีการศึกษา 2562

       ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล นายเจตย์ สะสะรมย์  นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการสนามสอบและนักเรียนที่เข้าสอบ โดยสอบพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 4 มีนาคม 2563