เลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีนายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตทั่วประเทศ และคณะทำงานสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการประชุมรวม 52 คน ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นระดับการศึกษาที่พัฒนาทักษะพื้นฐานและความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ต่อจากการศึกษาระดับประถมศึกษา และให้ผู้เรียนค้นหาความถนัด ความสนใจ และความชอบ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ย่อย ทั้งหมด 6 ด้าน และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย โดยยุทธศาสตร์ประเด็นที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทางสุขภาวะ เป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

“จะเห็นได้ว่า “การศึกษา” เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวัยเรียน โดยเฉพาะการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อต่อยอดสู่การศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และก้าวไปเป็นวัยแรงงานที่มีคุณภาพและมีความสุข” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

สำหรับการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดหลักการ แนวคิดการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งรับฟังและนำเสนอข้อเสนอแนะการพัฒนายกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา เพื่อร่วมกันระดมความคิดและพัฒนาแนวทางให้กับสถานศึกษาเพื่อนำไปปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป

ข่าว : อัจฉรา
ภาพ : วุฒิภัทร