โครงการฝึกอบรมระยะสั้นประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 จำนวน 6 หลักสูตร แก่บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น