สพป.ลำปาง เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

วันที่ 6 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โดยการนำของ นายเอกฐสิทธิ์ กอบกำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณไหล่ถนนสายลำปาง – งาว  ด้านหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สะอาด ภูมิทัศน์สวยงาม โดยการพัฒนาตัดหญ้า กำจัดวัชพืช เก็บขยะ กิ่งไม้ และขุดลอกร่องน้ำ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ดังกล่าว จำนวน 60 คน