โรงเรียนอุตรกิจ จัดกิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล (เดย์แคมป์)

///// ที่โรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่ นายชุมพล อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ เป็นประธานเปิดบ้านอนุบาล (เดย์แคมป์) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการเข้าค่ายกลางวันนักเรียนปฐมวัย จำนวน 116 คน เพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้าน จิตใจ และด้านสติปัญญา และส่งเสริมให้เด็กได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กล้าแสดงออกและเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ชมการแสดงผลงานกิจกรรมเด็กที่เกิดจากประสบการณ์ในชั้นเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้สาธิตขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม มีครูเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ และนำเสนอการปฏิบัติกิจกรรมด้วยการปฏิบัติจริง โดยมีนายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 นางอภิญญา กระมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง นายจินดา ช่างคิด ผู้ทรงคุณวุฒิของ สพป.กระบี่ นางผิวพรรณ ป้อมอุ่นเรือน ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ นายพิพัฒน์ รอดนัคเรศน์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุตรกิจ รวมถึงชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
นายชุมพล อมตวิยานนท์ กล่าวว่า โรงเรียนอุตรกิจได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลให้กับเด็กๆ ปฐมวัยในลักษณะของการเข้าค่ายกลางวันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับปีนี้ มีนักเรียนปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งหมด 116 คน โดยคณะครูสายชั้นอนุบาลได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล (เดย์แคมป์) ด้วยการจัดแสดงผลงานและกิจกรรมของนักเรียนในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ โครงงานเพาะถั่วงอกคอนโด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2/2 และโครงงานต้นอ่อนทานตะวัน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3/2 การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ชุดสาวน้อยบ้านนา และชุดรถแห่รถยู้ และการนำเสนอกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โครงงานตะไคร้แปลงร่าง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐาน 2 ฐาน คือ ฐานที่ ๑ หมูน้อยเก็บเงิน และฐานที่ ๒ ขนมเค้กแฟนซี บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน ที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้