+++ ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นำบุคลากรแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในการบริหารราชการ +++

^^^^วันจันทร์  ที่ 9  เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 08.00 ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ข้าราชการ,บุคลากรในสังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมกิจกรรมพิธีเขตสุจริต โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาณเขตสุจริต  เพื่อเป็นการประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  และเพื่อส่งเสริมการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน