สพม.35 รณรงค์ลดและคัดแยกขยะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดโครงการบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
โดยมีบริการแก่ผู้มาใช้บริการ คือ ถุงกระดาษรีไซเคิล บริการให้ยืมถุงผ้า และส่งเสริมสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นถังหมักเศษอาหารจากครัวเรือน ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติ ฯลฯ จำหน่ายในราคาต้นทุนเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้บริโภคอย่างปลอดภัย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ หน้าสำนักงาน ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ ลด แยกขยะ และนำกลับมาใช้ใหม่

นลินา เลาสูง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มอำนวยการ/เจ้าของโครงการ