สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและให้ความห่วงใยเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งให้ระมัดระวังในการปฏิบัติงานการใช้ชีวิตประจำวันของบุคลากรในสังกัดโดยการให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ในการนี้ ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและให้ความห่วงใยเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งให้ระมัดระวังในการปฏิบัติงานการใช้ชีวิตประจำวันของบุคลากรในสังกัดโดยการให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ในการนี้ ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต