สพฐ. วางแนวทางจัดทำระบบสารสนเทศนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน “ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน” โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

สพฐ. วางแนวทางจัดทำระบบสารสนเทศนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน “ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน” โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

นางสาวสมพร สามทองกล่ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบสารสนเทศนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน “ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน” โครงการรักษ์ป่าน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 โดยมี นายประสิทธิ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ, นักวิชาการศึกษา,ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารโรงเรียน และครูในโครงการรักษ์ป่าน่าน รวมจำนวน 48 คน ร่วมวางแนวทางจัดทำระบบสารสนเทศนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนฯ ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมฮักปัว จ.น่าน

โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มต้นปี 2562 ดำเนินงานโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำหรับในปีแรกได้ดำเนินการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการรักษ์ป่าน่าน ของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความตระหนักในการรักษ์ป่า จำนวน 10 โรงเรียน ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 สพป.น่าน เขต 2 และ สพม. เขต 37 (แพร่-น่าน) รวมถึงการพัฒนากรอบแนวทางการวิจัย และกรอบแนวการดำเนินงานโครงการในระยะสั้น สำหรับในปี 2563 มุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดขยายผล และเผยแพร่ความภาคภูมิใจการดำเนินงานโครงการรักษ์ป่าน่าน รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น และเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนต่อยอดโครงการให้บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบสารสนเทศนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเผยแพร่และให้โรงเรียนนำประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องตามพระราชดำริโครงการรักษ์ป่าน่าน รวมถึงเพื่อเผยแพร่ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายของโรงเรียน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเชื่อมต่อความเป็นวิถีคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่อยอดบูรณาการศาสตร์แห่งการจัดการเรียนการสอนและ การเรียนรู้ที่หลากหลายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้นแบบขยายผลการประยุกต์ใช้ตามบริบทของโรงเรียนอย่างแพร่หลาย

นางสาวสมพร สามทองกล่ำ กล่าวว่า โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่มีความสำคัญยิ่งที่มีมิติของความร่วมมือของทุกภาคส่วนของจังหวัดน่าน ที่ส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนทุกคนให้ตระหนักในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเกิดความรักอย่างยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนาเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศร่วมกันของภาคีเครือข่ายจึงจำเป็นยิ่ง โดยเฉพาะการนำ ICT หรือการใช้ IOT พัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน เชื่อมต่อการทำงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแนวใหม่ด้านการอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์ต้นน้ำ วัฒนธรรมท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ และเชื่อมั่นว่าโครงการรักษ์ป่าน่าน จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงในกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้อากาศ ร่มเงา เช่นเดียวกับเยาวชนที่เข้มแข็งและเติบโตเป็นพลเมืองโลกที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป

ข่าว : รุณฤดี เลาหะพันธ์
ภาพ : ชุติมา สารมะโน