สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมสัมมนาการรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมสัมมนาการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ท่านประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจ เกณฑ์และรูปแบบการจัดทำเอกสารเพื่อรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและส่งเสริมให้โรงเรียนได้รับการรับรองผลการดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและได้รับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการจัดกิจกรรมใช้กระบวนการ PLC แบบเพื่อนช่วยเพื่อน แบ่งเป็นกลุ่มย่อย โดยมีคณะวิทยากรทำงานที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการดำเนินงานฯ นำโดยนางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3และคณะ ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3