สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 6 ราย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียนและบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 และได้ส่งตัวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย 1.นางสาวจันจิรา บุยยัง วิชาเอกเคมี โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 2.นางสาวศิวพร อินทะจักร วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 3.นายบวรกูณฑ์ ดีเมฆ วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 4.นายจิระเดช เขาคำ วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 5.นางสาวเสาวณีย์ ชัยนอก วิชาเอกฟิสิกส์ โรงเรียนแม่แจ่ม 6.นางนงนุช วันทิตย์วิชาเอกบรรณารักษ์ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โอกาสนี้ ได้ให้โอวาทโดยขอให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีในสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป ต่อจากนั้น บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แจ้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ พร้อมทั้งได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน