สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งมอบกระดาษคำตอบและเอกสารการจัดสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ปีการศึกษา 2562 ให้สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ได้ส่งมอบกระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ปีการศึกษา 2562 ให้แก่สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย