ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านนาทราย โรงเรียนผาลาด โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง โรงเรียนบ้านฮั่ว โรงเรียนบ้านหล่ายท่า โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา และโรงเรียนบ้านแม่แนต อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้อง และติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนการสอน การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นป.6และม.3 พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เน้นย้ำให้ทั้งทุกโรงเรียนได้ส่งเสริมการเรียนทางด้านภาษาต่างประเทศ และให้เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)