เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบบ้านให้แก่นักเรียนโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้แก่นักเรียน ที่อำเภอกันทรลักษ์

     เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบบ้านให้แก่นักเรียน

โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้แก่นักเรียน ที่อำเภอกันทรลักษ์ “

      เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่บ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านสังเม็ก ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ได้เดินไปตรวจติดตามโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้แก่นักเรียน โดยมีนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมมอบบ้านให้แก่เด็กหญิงปันนดา กล้าหาญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ .2 โรงเรียนบ้านสังเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้งบประมาณในการก่องสร้าง จำนวนประมาณ 300,000 บาทเป็นบ้านชั้นเดียวคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ห้องนอน หลังคามุงด้วยสังกระสีสันไทอย่างดี

        หลังจากนั้น นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ก็ได้เดินทางไปที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานในพิธีมอบนโยบาย มอบโล่เกียรติบัตรให้แก่หัวหน้าหน่วยงาน ครู นักเรียนและผู้ให้การสนับสนุน และมอบบ้าน จำนวน 13 หลัง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประกอบด้วย กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทร์ กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ กลุ่มละ 1 หลัง กลุ่มโรงเรียนมออีแดง 2 หลัง และกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร 3 หลัง

        นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กล่าวว่า โครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เป็นโครงการที่เป็นแบบอย่าง ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพดีขึ้น ขยายผลการดำเนินการต่อไปทั่วทุกจังหวัด และเพื่อเป็นการ ตอบสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ สนองยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้นักเรียน ผู้ปกครองที่ยากจนประสบความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยให้ได้รับความเป็นอยู่ดีขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน สร้างความร่วมมือผู้บริหารครูนักเรียนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันแสดงความจงรักทำความดีตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีเป้าหมาย จำนวน 13 หลัง รวมงบประมาณและค่าแรงที่ได้รับบริจาคในการก่อสร้างบ้าน ประมาณ1,500,000 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) มีระยะดำเนินการ ในระหว่าง เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563