สพฐ.จับมือ กสศ. พัฒนาแกนนำ ร.ร.พื้นที่ห่างไกล เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จับมือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 (ภาคเหนือ) ตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 “การเดินทางสู่ความเข้มแข็ง ด้วย Growth Mindset และ PLC คุณภาพ” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อนเข้าร่วมการประชุมมีการป้องกันการแพร่กระจายไวรัส โควิด19 ด้วยการแจกหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล

ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กสศ. กล่าวต้อนรับและแนะนำกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) จัดการประชุมครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากรอบความคิด (Growth Mindset) ของผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแกนนำของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นโรงเรียนที่นักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นจะไปบรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2567 รวมถึงพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันด้วยกระบวยการ PLC ด้วยเทคนิค Growth Mindset สู่การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีเป้าหมายเป็นแกนนำจำนวน 60 คน จาก 8 โรงเรียนซึ่งต้องนำไปขยายผลให้กับอีก 135 โรงเรียนในเขต 13 จังหวัดภาคเหนือ

 

นายศุภโชค ปิยะสันติ์ ประธานโครงการฯ ภาคเหนือ กล่าวถึงแนวทางการหนุนเสริมโรงเรียน ; บทเรียนการบริหารจัดการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (School Quality Improvement Program: sQip) เพี่อสนับสนุนให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพตนเองได้ สนับสนุนให้โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการสอนคิด (มีผู้นำ/ครูแกนนำ ในโรงเรียน, มีการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนและตั้งเป้าหมายการพัฒนา และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันด้วยกระบวนการ PLC )

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดำเนินการ 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 (ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จ.อุดรธานี ครั้งที่ 2 (ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2563 ณ จ.สุราษฎร์ธานี และครั้งที่ 4 (ภาคเหนือ) วันที่ 7 มีนาคม 2563 จ.เชียงใหม่

ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีแกนนำเข้าร่วมประชุมฯครั้งนี้ จำนวน 5 คน จากโรงเรียนบ้านพระนอนนำโดยนายณรงค์ ปัญญาใจ และโรงเรียนบ้านโป่งแยงในนำโดยนายสงวนศักดิ์ ปันใจแก้ว