++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2563 ++

<< วันพุธที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 07.30 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน,กลุ่มกฏหมายและคดี,กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา,กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่10/2563 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป  ณ  ห้องประชุม  conference หน้าห้องผู้อำนวยการ  // ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน  /+++

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน