มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยการสอนโครงงานวิจัยผนวกบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม เข้าพบ นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยการสอนโครงงานวิจัยผนวกบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนและเพิ่มคุณภาพผู้เรียน พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning