ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ร่วมรับฟังข้อราชการจาก สพฐ. และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ร่วมรับฟังข้อราชการจาก สพฐ. และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งรับฟังแนวทางในการเฝ้าระวัง
และการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ หลังจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมการจัดทำ
หน้ากากอามัยเพื่อใช้ในสำนักงานและไว้บริการแก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ