สพป.ลพบุรี เขต 1 > ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 (Cluster1) ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.30-15.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางภาวนา นันทศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนายทรงพล ศรีวิทยานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 (Cluster1) ครั้งที่ 2/2563 เพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง (1) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563) (2) การมอบอำนาจการดำเนินการบริหารจัดการโครงการอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (3) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตและพิจารณาราคากลาง ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 (Cluster1) (4) ปฏิทินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเพื่อพิจารณา 1 เรื่อง คือ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563) เพื่อจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตและพิจารณาราคากลางของกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 1 (Cluster1) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด และห้องประชุมมงคลวราจารย์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)