การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ได้รับเกียรติให้เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดทํา เอกสารแผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการการจัดการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเป็นแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานและการประเมินผลการดําเนินงาน โครงการตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายที่กําหนด ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้