การเตรียมความพร้อมในช่วงปิดภาคเรียน

ด้วบขณะนี้เป็นเวลาที่สถานศึกษาปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาจึงควรเตรียมการรักษาความปลอดภัยและวางแผนรับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ เฝ้าระวังความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการและนักเรียนในทุกๆ ด้าน สพฐ. ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการเฝ้าระวังจากเหตุดังกล่าว

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04001/ว1373 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง  การเตรียมความพร้อมในช่วงปิดภาคเรียน