สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และราคากลาง การเช่าใช้ใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต กลุ่มที่ 15

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน
(Term of Reference : TOR)
และราคากลาง การเช่าใช้ใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต กลุ่มที่ 15

       ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และราคากลางการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563) ให้กับโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ กลุ่มที่ 15 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูนและจังหวัดลำปาง จัดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1