ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2   ของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนแตน อำเภอโคกโพธิ์,โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง  อำเภอโคกโพธิ์,โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ อำเภอยะรัง,โรงเรียนบ้านบากง อำเภอยะรัง โดยมี นายสะอาด  อุสมา  ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานชุดที่ 1 และนางปราณี  สุวรรณะ รอง.ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานชุดที่ 2