ผอ.สพม.15 ประธานคกก.ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2563 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ในฐานะประธานกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายเทอดศักดิ์ ถาวรสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ในฐานะคณะกรรมการประเมิน ลงพื้นที่สถานศึกษา เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่2 ของผู้อำนวยการโรงเรียนธารแร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือมัง และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบหอ และผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา อำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 การประเมินฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย