สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 12 มีนาคม  2563 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นางสาวละออ วันจิ๋ว และนางสาวเมธารัศมิ์ วิจิตรเมธานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วย การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อปลูกฝังค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้แจ้งข้อราชการ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ในการนี้ นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้สาธิตการล้างมือให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ให้กับบุคลากรในสังกัดได้รับทราบและปฏิบัติตาม ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2