สพม.34 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสามหมื่น ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเสน่ห์ กรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสุภาพร โชตวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสามหมื่น ประกอบด้วย โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพร้าววิทยาคม โรงเรียนแม่แตง โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่