สพป.ตาก เขต 1 ประเมิน ผอ.ร.ร ใหม่ ครั้งที่ 2

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ประเมินครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 มีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายรวม น้อยวัง ผู้ทรงคุณวุฒิ  นายกอบกุล คมเฉลียว ผู้ทรงคุณวุฒิ  นางอัญชัญ ครุธแก้ว ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านป่ามะม่วง  นายชัชวาลย์ ทองกรณ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า มีผู้เข้าร่วมการประเมินประกอบด้วย นายสมคิด มาหล้า นายสุทิน จันทรวรเชตต์ รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 นส.ชูใจ ทรงเมฆ ศึกษานิเทศก์ โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ไม่เกินคนละ 15 นาที และคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) ดำเนินการประเมิน และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ.