ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วประชุมและต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ร่วมประชุมและต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ PISA และตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช พร้อมร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงความสำเร็จของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 โรง หลังจากมีผลการสอบประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ พิซา (PISA) สูงที่สุดในประเทศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 โรง หลังจากมีผลการสอบประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ พิซา (PISA) สูงสุดในประเทศ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จะทำแนวทางการเรียนการสอน และผลการศึกษาวิจัยถึงผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปจัดทำเป็นแผนพัฒนา และยกระดับการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วประเทศ โดยเฉพาะช่วงชั้น ม. 2 – ม.4 หรือนักเรียนช่วงอายุ 15 ปี ที่จะต้องทำการสอบ พิซา (PISA) พร้อมกับกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ครั้งต่อไป หรือ พิซา 2021 (PISA 2021) ในอีก 15 เดือนข้างหน้า คือในเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งทำการสอบใน 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และ ด้านวิทยาศาสตร์ โดยจะมีการเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียน มีทักษะการอ่านที่ดี คิด วิเคราะห์โจทย์ และส่งเสริมการทำข้อสอบ แบบอัตนัย หรือ ข้อเขียน มากกว่าการทำข้อสอบ แบบปรนัย หรือ การกาข้อช้อย
โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวฝากไปยังคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ให้ส่งเสริมเด็ก เยาวชนรักการอ่าน หรืออ่านหนังสือให้บุตร หลานฟัง ส่งเสริมให้รู้ทักษะในการ คิด รู้จักวิเคราะห์โจทย์ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการคิดคณิตในใจ ซึ่งจะทำให้มีสมาธิมากขึ้น