++ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ++

<<<<วันพฤหัสบดี   ที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งอ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร,คณะครู และนักเรียน  เยี่ยมชมบริบทของแต่ละโรงเรียน  การออกตรวจเยี่ยมครั้งนี้  จะไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้า  เพราะต้องการเห็นภาพความจริง  ด้านบริบท  การบริหารจัดการ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และสิ่งสำคัญคือการได้พบปะ   พูดคุย  อย่างใกล้ชิด  กับผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียน /ขอบพระคุณภาพจากผอ.สุภาสิริ  มณีธรค่า// ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน