สพม.34 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน สหวิทยาเขตกลุ่มดอยกองมู ครั้งที่1/2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยกองมู, นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายกิตินันท์ อินทรกำแหง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยกองมู ประกอบด้วย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนปายวิทยาคาร โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ และสหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง  โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ณ ห้องประชุมโรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน