ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ และโรงเรียนวัดไม้เสียบ อ.ชะอวด

วันที่ 13 มีนาคม 2563 (เวลา 07.30 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออก เขียนได้ โครงการอาหารกลางวัน การใช้สื่อ DLTV มาตรการกำจัดขยะ การปรับภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน และพบปะพูดคุย เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนวัดนาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ (กิจกรรมตอนเช้าน้องไหว้พี่ พี่ไหว้น้อง) และโรงเรียนวัดไม้เสียบ อ.ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช