(มีคลิป) สพม.19 ร่วมเป็นเจ้าภาพ “เว้าจาพาข้าวงาย” จ.เลย นำเสนอ “มินิเขียวหวานแบรนด์” ร.ร.สันติวิทยาสรรพ์

เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุม “เว้าจาพาข้าวงาย” ครั้งที่ 3/2563  โดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดเลย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม

https://www.youtube.com/watch?v=61d0A4nlJBo&t=4s

ทั้งนี้ การประชุม “เว้าจาพาข้าวงาย” จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม ชมรม มูลนิธิ ได้พบปะพูดคุย และเสนอข้าราชการ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ ของหน่วยงานและเรื่องอื่น ๆ ได้รับทราบอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญ คือ การบริหารจัดการน้ำและการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

“มินิเขียวหวานแบรนด์” ร.ร.สันติวิทยาสรรพ์ สพม.19 ผสานพื้นบ้านกับสากล คนฟังอึ้ง ! เตรียมรับงานเข้าเพียบ !!

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้จัดชุดการแสดงบนเวที 1 ชุด คือวงดนตรีนักเรียน “มินิเขียวหวานแบรนด์” ซึ้งอำนวยการแสดงโดยนายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ อ.ผาขาว จ.เลย ซึ่งเป็นการผสมผสานดนตรีพื้นบ้านกับดนตรีสากล และได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในที่ประชุม

…………………………………………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 /รายงาน

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=3424031384290250&__xts__%5B0%5D=68.ARDslNXdr_g7fyJ_omUTLJ_UV9t42r7GWks4AtSHI1j-sRBqAZGEbvd3OAxrS1CGNN3MpAcwZABjBzb7ArSTHhfGgod4HgSEi_7XtHablxYZAPf5CYMe_An1jDs4Gk7IMkf_6nm6FAV7GGUBV1AVnrCD5jqLaiPbPGUUc7xPxHMjqq8WBPXI56LbhxgEYlISz6RBgTClgenFUBzE9clu-lHktJIVl4REaJ-gpuQkeM9Q11Ulizakzxn8ppgt7nxZHchR34TDzqlAODBmNoWCM6sT3zLmWwgRxnZ2HXVh625IKIOTxrz4t3kIn2uS2Za87kRn_hqnUxA1azT4EIPooIbnbgEhdI7RRwN0EbhbC7T2H5vOPQleoEYD2eBboMd7yPKupqY_1jx5Y5e2rrltINkvEzNl2bSzZqCs1ROFKruDhcVU4D2K6J2s7QzIDQDGYPCYV8OxG4fSb4Bvs1IM&__tn__=-UC-R