สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมเวทีระดมความคิดเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา มีมติให้ ร.ร.บ้านศรีเวียง อยู่คู่กับชุมชนตลอด

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และน.ส.จีรวรรณ ศรีนิล ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านศรีเวียง ผู้บริหาร อปท. ผู้นำชุมชน ในการประชุมชี้แจงและรายงานผลการดำเนินการของโรงเรียน และเวทีระดมแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กแบบควบรวมที่มีคุณภาพโดย ดร.พูนชัย ยาวิราช ตัวแทน ม.ราชภัฎเชียงราย ในประเด็นต่างๆ เช่น การระดมนักเรียน ร่วมกับอปท.ในการเป็นเครือข่ายศูนย์เด็กเล็ก สร้างเครือข่าย MOU พัฒนาการศึกษาสร้างแรงจูงใจเช่นจัดให้มีครูภาษาอังกฤษ และยึดหลักของการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นต้น เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตของโรงเรียน ที่ประชุมมีมติเห็นพ้องจะร่วมมือทุกอย่างให้โรงเรียนยังคงสถานบันเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านศรีเวียง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

สำหรับ ร.ร.บ้านศรีเวียง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ปัจจุบันมีนายบุญมี อุ่นเรือน เป็น ผอ.สถานศึกษา ได้มีการควบรวมกับ รร.บ้านร่องบัวลอย และ ร.ร.บ้านปง พื้นที่บริการจำนวน 7 หมู่บ้าน มีนักเรียนจำนวน 66 คน และมีจำนวนนักเรียนลดลงกว่าเดิม เนื่องจากปัจจัยหลายประการ