สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการตรวจราชการจากคณะผู้ตรวจราชการ สพฐ.

12  มีนาคม 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รับการตรวจราชการจากคณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นางสาวจุฑามาศ  ชีวิตโสภณ  และนางวรรณา  ช่องดารากุล  ผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นการตรวจราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ครั้งที่ 1 จำนวน 14 โครงการ ตามนโยบาย โดย นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรผู้รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้อง  รายงานการดำเนินการแต่ละโครงการพร้อมทั้งตอบข้อซักถามในแต่ละประเด็นที่คณะผู้ตรวจราชการซักถาม และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินการต่างๆ จากการสรุปการตรวจราชการในครั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีการดำเนินการทั้ง  14  โครงการครบถ้วน และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการดำเนินการเชิงประจักษ์ ผลการดำเนินการในหลายๆ  โครงการมีแนวคิดที่ปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษาและสถานการณ์ และสามารถเป็นแบบอย่างได้