สพป.ตรัง เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

วันนี้ เวลา 08.30 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและบรรยายพิเศษ  เพื่อให้บุคลากรใน สพป.ตรัง เขต 1 มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยกขยะ และการนำกลับมาใช้ใหม่ และลดจำนวนปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในสำนักงาน  การอบรมครั้งนี้ได้เรียนเชิญ นายปัญจะ  ธนะเศวต ข้าราชการบำนาญ/ประธานการคัดแยกขยะ อบต.บ้านควน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ การคัดแยกขยะและการนำไปใช้ การทำน้ำหมักชีวภาพ และการทำ Ecobrick ณ สพป.ตรัง เขต 1