สพป.พังงา ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษา โดยครอบครัว (Home School) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของผู้ขออนุญาตรายใหม่ และผู้ขออนุญาตรายเดิมในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งจัดทำข้อสอบเพื่อวัดผลการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา