สพป.ลพบุรี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดการศึกษา 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น เพื่อการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล การนี้ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบุรี เขต 2 ร่วมบรรยายจุดเน้นที่สำคัญได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / ห้องเรียนคุณภาพ / การยกระดับการสอบ O-NET / การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย / การประกันคุณภาพภายนอก / การพัฒนาการอ่านการเขียน (กลุ่มสาระภาษาไทย) และมาตรฐานและตัวชี้วัดวิทยาการคำนวณ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ )
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี