สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 เครือข่ายอำเภอจัตุรัส 5 เครือข่าย

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารวิชาการเครือข่ายในอำเภอจัตุรัส จำนวน 5 เครือข่าย เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ที่รับผิดชอบดูแลเครือข่ายในอำเภอจัตุรัส นางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายสายทอง แตงทิพย์ และนางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมภูมินรินทร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3