สพม.38 รับการตรวจราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

วันที่13 มีนาคม 2563 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) เพื่อตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย การขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภารกิจยุทธศาสตร์ โดยได้ติดตามนโยบาย ดังนี้ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มาตราการการป้องกันPM.2.5 กับไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) การบริหารจัดการข้อมูล (Big Data) นโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญ : สายอาชีพ การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ปัญหาครูลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุ ครูล่วงละเมิดทางเพศและยาเสพติด กองทุนสวัสติการเด็กพิการ ยากจน และด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมีนายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน

ปชส.สพม.38ภาพ/ข่าว