สพป.ลพบุรี เขต 1 > ประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการบริหารงานจากรองผู้อำนวยการ สพป.คนใหม่ให้แก่ข้าราชการของกลุ่มอำนวยการ

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. >> นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยมีข้าราชการของกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการบริหารงานจากรองผู้อำนวยการ สพป.คนใหม่ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในกลุ่มอำนวยการ จำนวน 15 คน โดยให้แนะนำตนเอง พร้อมตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ พร้อมงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือต่าง ๆ และร่วมสะท้อนปัญหาการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปร่วมกัน ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 สพป.ลพบุรี เขต 1…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)