สพม.36 ปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ จำนวน 7 ราย

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นางบุษกร เชื่อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ทำการปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1.) นายสุรพล วงศ์สรรคกร 2.) น.ส.รัมภณัฎฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญ 3.) นายอภิวัฒน์ อะภิวงษา 4.) น.ส.บาหยัน คงชู 5.) น.ส.วรนุช ประมวลการ 6.) นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์ 7.) นางฐิณัฐรัตน์ สิงห์แก้ว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเป็นศึกษานิเทศก์ ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยมี นางกุหลาบ ฮ่องลึก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ น.ส.มนฑิรา ชมภูมาธิ เจ้าหนักงานราชการชำนาญงานเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศด้วย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว