สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ TOR

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นางสาวประภัสรา ธาราศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์ ศึกษานิเทศก์ นายสายชล แร่ดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นางมาลินี พานชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ นายหยก มีผิว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และบุคลากรจากการศึกษาพิเศษ ร่วม ประชุมทางไกลระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางการเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2563) กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ครั้งที่ 3/2563