ร.ร.ภูหลวงวิทยา สพม.19 เตรียมพร้อมเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ระดับ ScQA

น.ส.ธิดารัตน์ พจนธารี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูหลวงวิทยา เปิดเผยว่า เมิ่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 โรงเรียนภูหลวงวิทยา อ.ภูหลวง จ.เลย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินการขอรับรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ระดับ ScQA โดยได้รับเกียรติจากนายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดการประชุม

น.ส.ธิดารัตน์ กล่าวอีกว่า การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล มีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ได้รับประโยชน์อย่างรอบด้าน ซึ่งทางโรงเรียนภูหลวงวิทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง และได้ขอเสนอเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพ สพฐ. ระดับ ScQA ประจำปี 2563

โรงเรียนภูหลวงวิทยา จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินการขอรับรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ระดับ ScQA ครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนภูหลวงวิทยา เข้าใจกรอบแนวทางในการประเมินการขอรับรางวัล และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินขอรับรางวัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากทีมศึกษานิเทศก์ สพม.19 และทีมครูจากโรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู

……………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจาก น.ส.ธิดารัตน์ พจนธารี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูหลวงวิทยา สพม.19