สพม.34 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 17  มีนาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายฐิตติณัฐ  ศักดิ์ธนานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ, นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายกิตินันท์ อินทรกำแหง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ  ประกอบด้วย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนหอพระ  โรงเรียนสันกำแพง  โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ณ ห้องประชุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่