สพม.39 ประชุมทางไกล Web Conference ผู้บริหารพบเพื่อครู เพื่อป้องกัน “โควิด-19”

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39,ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขตจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ร่วมประชุมผู้บริหารพบเพื่อนครู เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และแนวทางการดำเนินงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) โดยจัดประชุมทางไกลผ่าน Web Conference และถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊ค ไปยังโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องถ่ายทอดสด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39