สพป.ปัตตานี เขต 1 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเขตพื้นที่ฯ

วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.15 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยนายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1 นายพลวัฒน์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ศูนย์ DLICT และเจ้าหน้าที่ พร้อมก้น สวดมนต์ กล่าวดุอา และกล่าวคำปฏิญาณ ทุกวันจันทร์ ของสัปดาห์ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา สุจริต และในเวลาต่อมาหลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ศูนย์ และบุคลากร ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด อาคาร สถานที่ และบริเวณรอบ ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ตามพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อให้พื้นที่บริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์สวยงาม นอกจากนี้เหล่าจิตอาสายังได้ร่วมกันตัดหญ้า กำจัดวัชพืช เก็บขยะ เศษกิ่งไม้ และขุดลอกร่อง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สะอาด ภูมิทัศน์สวยงาม โดยการพัฒนาตัดหญ้า กำจัดวัชพืช เก็บขยะ กิ่งไม้ และขุดลอกร่องน้ำ