สพม.3 ประเมินผลการเรียนผู้เรียนรู้โดยครอบครัวเพื่อจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยมีนางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการตลอดจนร่วมวัดผลและประเมินผลการเรียนโดยครอบครัว ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนักเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวเข้ารับการประเมินผลการเรียนเพื่อจบการศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่ เด็กหญิงปลายฝน มังกรลอย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ ๓) และ นายเหนือดวง มังกรลอย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ ๖) …กมลลักษณ์ ลอยพูน –ภาพ/ข่าว