ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.48 นาที นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดน่าน ทรงเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิตเด็กในท้องถิ่นห่างไกล ในการนี้ทรงเปิดแพรคลุมป้ายพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยที่ได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนพระราชทานซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ 2514 ภายในจัดแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีรวมถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่และการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นโดยเฉพาะการส่งเสริมการเพาะปลูกลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยที่ช่วยลดการแผ้วถางป่าและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังแสดงประวัติและผลงานของโรงเรียนและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมของชนพื้นถิ่นที่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง จากนั้นทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสาระวิชา และมีห้องเรียนคุณภาพร่วมกับการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อช่วยเหลือคัดกรองเด็กนักเรียนช่วยให้สามารถแยกกลุ่มจัดสอนเสริมเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษรวมทั้งส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนเน้นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การปักผ้าของชาวเผ่าม้ง การสร้างสรรค์ศิลปะบนแผ่นไม้ การทำไม้กวาดดอกหญ้าที่นอกจากจะส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของวัสดุและทรัพยากรในท้องถิ่นแล้วยังสร้างมูลค่าด้วย โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย เดิมชื่อ “โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 66” ในปี 2516 สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายอาคารเรียนและพระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 499 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กพิเศษ 62 คน จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องร่างกายและสติปัญญาสามารถช่วยเหลือตนเองและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข  โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษา ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังมีหน่วยแพทย์ทันตกรรมพระราชทานจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาไปให้บริการด้านทันตกรรมด้วย