เขตตรวจราชการที่ ๑๓  ประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ 

วันอังคารที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๓   เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ   ในเขตตรวจราชการที่ ๑๓    เพื่อให้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑