รักษาการ ผอ.สพม.36 ให้โอวาทแก่ นิสิต ม.พะเยา

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา จำนวน 11 ราย ประกอบไปด้วย นักศึกษาหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต (ป.โท) จำนวน 7 ราย และนักศึกษา หลักสูตร การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) จำนวน 4 ราย โดยเข้าฝึกประสบการณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ระหว่างวันที่ 18 – 27 มีนาคม 2563 เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการบริหารสถานศึกษา และการบริหารการศีกษา ทั้งด้านความรู้ เทคนิควิธี คุณลักษณะของผู้บริหาร โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกประสบการณ์ /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว